Дитячий садок № 48 "Журавочка". м.Кропивницький

 

Педрада

Інструктивно-методична нарада з

педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу

 (ясла-садок)№48 «Журавочка» з теми:

«Серпнева зустріч готуємося до нового навчального року»

      1-2

     На засіданні Президії НАПН України 27 лютого 2020 р. представлено головні положення проєкту Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку та оприлюднено для громадського обговорення на вебсайті НАПН України.

      Концепція є актуальною, має чітко вибудовану структуру та  шість розділів:

 1. «Стан освіти дітей раннього та дошкільного віку в Україні»;
 2. «Стратегічні напрями розвитку освіти дітей раннього та дошкільного віку»; «Законодавчі й управлінські передумови реалізації концепції»;
 3. «Фінансування»;
 4. «Очікувані результати»;
 5. «Ризики, пов’язані з реалізацією концепції».

Ґрунтуючись на даних матеріалах рекомендуємо планувати діяльність закладів дошкільної освіти в 2020-2021 роках.

      Ключовими поняттями, навколо яких будуть вибудовуватись напрямки роботи, мають стати наступні складові:

 • «батьківське       партнерство»; 
 • «дитиноцентризм»;
 • «освіта дітей раннього та дошкільного віку»;
 • «психолого-педагогічний       супровід»;
 • «якість дошкільної освіти». 

       3.

     Виходячи з вищевикладеного, окреслюємо нові орієнтири і цінності дошкільної освіти:

 • -   цінності гуманізму, людяності, толерантності, соціальної відповідальності;
 • -   особистісний, діяльнісний та компетентнісний підходи;
 • -   дитиноцентрична модель освітнього простору.

     Для результативності в роботі мають бути правильно розставлені акценти, тому визначимо аксіологічні домінанти дошкільної       освіти як передумови повноцінного подальшого розвитку людини на всіх етапах її життя:

 •  -визнання самоцінності раннього і дошкільного дитинства;
 • -щасливе проживання дошкільного дитинства;
 • -фізичне, психічне та соціальне здоров’я дитини;
 • -повага до дитини та особливостей її розвитку.

         4.

Закон України «Про освіту»надав усім закладам освіти автономію у виборі основних пріоритетних напрямів та завдань в організації освітнього процесу, орієнтуючись на детальний та конструктивний аналіз результатів освітньої діяльності в минулому навчальному році.

Освітня діяльність ЗДО здійснюється на основі розробленого плану роботи на навчальний рік і літній період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником.

При плануванні роботи на новий навчальний рік ЗДО самостійно визначають завдання з урахуванням виявлених проблем(в МР щодо річного планування роботи ЗДО є роз’яснення про вибір пріоритетних питань).

Пріоритетними напрямами у новому навчальному році можуть бути також такі:

 • забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти (для реалізації освітніх вимог обох ланок освіти, орієнтуючись на Концепцію НУШ, її новий зміст, зміну освітнього простору, результативною є така форма взаємодії, як педагогічне партнерство вихователів ЗДО та вчителів перших класів щодо створення розвивального середовища,осередківдіяльності,застосування компетентнісного та діяльнісного підходів під час освітнього процесу для розвитку особистості, організації та проведення ранкових зустрічей, використання ігрових методів у навчальних заняттях);
 • формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом; реалізацію проєктної діяльності; наприклад, соціально-екологічного проєкту «Виховання культури сортування сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітнього процесу»; самонавчання дітей «діти-дітям» (із закріпленням практичних навичок тощо);
 • удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій; (математична компетенція — враховуючи, що 2020/2021 оголошено Роком математики);
 • програма (план) переходу дітей до ЗДО. Радимо звернути увагу на особливості переходу дітей до ЗДО. Для кожної дитини, яка вперше приходить до ЗДО рекомендуємо організувати перехідний період, що передбачає знайомство з вихователем, колективом й закладом, поступову адаптацію та створення умов. Ефективний перехід дітей до дитячого садка залежить від готовності персоналу закладу розвивати позитивні відносини і загальні підходи до забезпечення успішності для всіх дітей, які можуть переходити до дитячого садка з дому чи з іншої установи, наприклад, із центрів раннього втручання.

 

5.

 

Пріоритетними напрямами діяльності практичних психологів у 2020/2021 навчальному році слід вважати:

психопрофілактику наслідків стресових станів, умов роботи та життєдіяльності в режимі обмеженого пересування;

психолого-педагогічне просвітництво батьків з питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку в умовах здобуття дошкільної освіти вдома;

психогігієну комунікації та спілкування в дистанційному форматі, а також про особливості ознайомлення дітей дошкільного віку з СОУІО-19 («Як розмовляти з дітьми про СОУІР-19»).

 

6.

Педагогічні працівники мають право на академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методиккомпетентнісного навчання та ін. (Закон України «Проосвіту»,ст. 54, п.1).

 

7.

Забезпечення змісту дошкільної освіти здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та реалізується згідно з освітніми програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

ЗДО різних типів і форм власності можуть використовувати комплексні та парціальні освітні програми, рекомендовані або схвалені Міністерством освіти і науки України.Педагогічні колективи мають право обирати для використання в роботі чинні програми, перелік та особливості реалізації яких обговорює та схвалює педагогічна рада ЗДО. Дозволяється використовувати кілька комплексних і парціальних програм, відповідно до яких педагоги планують освітню діяльність. Окрім того, ЗДО можуть розробити і власні освітні програми.

Таким чином, ЗДО може використати схвалені чи рекомендовані міністерством програми як основну частину своєї освітньої програми, за необхідності, доповнюючи її додатковими компонентами. У цьому випадку, в рішенні педагогічної ради про схвалення освітньої програми закладу необхідно вказати назву (назви) та реквізити схвалених чи рекомендованих програм (лист Міністерства освіти і науки України від 09.12.2019 № 1/9-750 «Щодо освітніхпрограм у закладах дошкільної освіти»).

Ознайомитися з чинними освітніми програмами та інформаційно- методичними матеріалами можна в листі МОН від 22.07.2020 № 1/9-394 «Пропереліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і наукиУкраїни для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році».

 

8.

При організації освітньої діяльності варто зважати на провідний вид діяльності дітей (ранній вік — предметно-маніпулятивна; дошкільний вік — ігрова), а також на те, що діяльнісний підхід є основою для досягнення цілей розвитку дітей різного віку.

Пріоритетні завдання для розвитку дітей:

 • раннього віку — опанування предметно-маніпулятивною діяльністю, формування активного мовлення, розвиток відчуттів та сприймання (зорові, слухові, тактильні та ін.), виховання культурно-гігієнічних навичок;
 • молодшого дошкільного віку — оволодіння предметно-практичною діяльністю (діяльність з предметами за їх призначенням), засвоєння сенсорних еталонів (колір, форма, розмір), розвиток мовлення, вправляння чуттєвого досвіду взаємодії з оточенням (бачу, чую, відчуваю, дію);
 • середнього дошкільного віку — ігрова діяльність, формування граматичної правильності мовлення та вихід на творчий рівень сюжетно-рольової гри;
 • старшого дошкільного віку — формування психологічної зрілості та готовності до навчання у школі (життєві компетентності, мотивація, саморегуляція, вміння спілкуватися, інтерес до пізнавальної діяльності).

Зазначені завдання досягаються шляхом створення умов для участі дітей у різних видах діяльності (спілкування, гра, художньо-естетична та ін.) так, щоб це було природньо та органічно до їхніх потреб та інтересів.

Під час проведення спеціально організованих форм освітнього процесу необхідно дотримуватись вимогГранично допустимого навчальногонавантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів таформи власності,затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446.

 

9.

Зупинимося на питанняхнаповненнязмісту дошкільної освіти.

Оновлений інтегрований зміст передшкільної освіти в контексті завдань Нової української школи потребує таких моделей освітнього процесу (ігрова, проєктна, середовищна та ін.), що будуються на принципах пріоритету досвіду над інформуванням, партнерської взаємодії, активізації власнихзусиль дитини, діалогового формату освітнього процесу тощо.

Тому для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти важливою є побудова освітнього процесу саме на діяльнісному підході.

 

10-11.

Для цього має бути створене таке середовище, яке передбачає можливість діяти самостійно дитині-дошкільнику, спираючись на власний життєвий досвід(в умовах адаптивного карантину!!!). (Примірний перелік ігрового та навчально- дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2017 року № 1633) (https://bit.ly/2XtfvUU).

 

12.

Налагодження партнерських відносин з батьками дітей стає одним із найважливіших підходів у діяльності інституцій для досягнення спільних цілей, запорукою якісних змін у системі дошкільної освіти і суспільстві загалом.

Модель партнерської взаємодії із сім’єю кожен заклад розробляє самостійно, ґрунтуючись на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці, усвідомлення своєї ролі та відповідальності.

 

13.

Поряд із традиційними формами роботи з батьками чи законними представниками дитини (опитування: письмове і усне; співбесіди; телефонний зв’язок; консультації; засідання батьківського комітету; дні відкритих дверей; перегляд святкових ранків та розваг; спільні свята; конкурси; батьківські куточки; дошка оголошень та ін.), можна застосовувати інноваційні, а саме:

 • «Буккросинг» — постійно діючі групові центри психолого- педагогічної літератури, що створюють комфортні умови для реалізації інформаційної та просвітницької взаємодії ЗДО та родин. Передбачає створення відкритої полиці, шафи, де кожен може взяти книжку, яка сподобалася, та поділитися своїми книжками з іншими батьками, педагогами тощо.
 • «Дерево цілей» або «Дерево розвитку групи» - проєкт спільної інтерактивної діяльності батьків, дітей, педагогів. Він сприяє усвідомленню того, що батьки є партнерами в плануванні та реалізації заходів щодо розвитку дітей, поповнення розвивального середовища групи.
 • «Батьківська скринька» — дає можливість батькам у зручний для них час вносити пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу, ініціювати обговорення проблемних питань, як діяльності закладу освіти, так і розвитку своєї дитини.

Варто визнати результативність активних та інтерактивних форм взаємодії, що відповідають сучасним запитам батьків і зацікавлюють їх: дискусії, ділові ігри; психологічні ігри та вправи, націлені на зняття емоційної напруги, на об’єднання колективу батьків та вихователів; обговорення проблемних питань за круглим столом.

 

14.

Особливості освітнього процесу: 

 1. Адаптація – особлива увага дітям раннього віку та дошкільникам вікових груп, які не відвідували ЗДО у період карантину!
 2. Дотримання режиму дня – посилити контроль за перебуванням дітей на свіжому повітрі у ранкові/вечірні години та денна прогулянка.
 3. Розклад занять адаптований до умов адаптивного карантину та у відповідності до  Гранично допустимого навчальногонавантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів таформи власності,затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446.
 4. Заняття на свіжому повітрі(за  сприятливих погодних умов).
 5. Врахувати можливість проведення інтегрованих занять задля ущільнення розкладу та вивільнення часу для дотримання санітарного режиму – провітрювання/вологе прибирання.
 6. Заняття з оразотворчості – відповідно до плану; заняття з ліплення – пластилін багаторазового використання  - не використовуємо. Натомість, пластилін доречно замінити солоним тістом, підготовлений вихователем з дотриманням санітарних вимог.
 7. Рух дітей! – за можливостіта відповідності програмового змісту умовам групи (не постійно) інструктор ФК та музичний керівник приходять у вікову групу для проведення освітньої роботи.

Розваги/свята/театралізовані вистави – в межах вікової групи.

Для інструкторів ФК: активізуйте роботу за парціальною програмою з фізичного виховання дітей раннього та перед дошкільного віку» Миколи Єфіменко «Казкова фізкультура», яка передбачає дотримання дистанції в організації фізкультурно оздоровчої роботи.

Доцільно використовувати малі форми ФО роботи за М. Єфіменко – гімнастика пробудження, фізкультхвилинки.

Використання роздаткового дидактичного та спортивного обладнання, яке підлягає обробці!

Оздоровчі музичні руханки в освітньому процесі (в записі/телефон, планшет, телевізор)!!!

 

15-16.

У минулому навчальному році до Міністерства освіти і науки України надходило чимало звернень з різних питань. Найбільше — щодо організації освітнього процесу в інклюзивних групах.

Звертаємо увагу, що відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), індивідуальної програми реабілітації дітей з інвалідністю (за наявності), результатів психолого- педагогічного вивчення дитини, команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (ООП) розробляє індивідуальну програму розвитку (ІПР) дитини з ООП.

Міністерствомосвітиореслено крокисупроводу під час інклюзивного навчання.

 

17.

Якість дошкільної освіти є багатоаспектним і багаторівневим поняттям, яке визначають за сукупністю критеріїв:

цілепокладання (оцінка цілей і завдань на всіх рівнях освітньої діяльності);

умови для ефективного розв'язання освітніх завдань (матеріально-технічне, кадрове забезпечення методичне забезпечення освітнього процесу, створене предметно-ігрове середовище);

управління освітнім процесом, під час якого у дитини розвиваються життєво необхідні навички та базові особистісні якості (оцінювання механізмів та інструментів оптимальної організації надання освітніх послуг для задоволення потреб батьків, суспільства і держави);

результат як рівень особистісних досягнень дитини.

 

18-19.

Дошкільна дистанційна освіта
Методичні рекомендації керівнику щодо організації дистанційного навчання в ЗДО
(демонстрація за посиланнями – рекомендації/Серпневі зустрічі для керівників та вихователів-методистів)

Система освіти вимушена переходити і працювати  в онлайн форматі. Окрім вишів та ЗЗСО на такий режим роботи перейшли й заклади дошкільної освіти нашого міста.

У нас не булоперехідногоперіоду, щобпідготуватися до такого формату роботи. Усе сталося в один момент.

Тождистанційни дитячий садок – чице реально? Виявляється, що так.

         Роботу спрямували на використання педагогами ЗДО сукупностісучаснихзасобів, щозабезпечуютьнаданняінформації в інтерактивномурежимі за допомогоювикористання ІКТ.

         Тобіш, технологію дистанційного навчання опновували педагогічні колективи, педагоги задля створення освітнього контенту, який надається педагогом і закладом дошкільної освіти батькам своїх вихованців – запровадження дистантної освіти дошкільнят

         Я повністю погоджуюся з позицією МОНУ, зокрема щодо рекомендації педагогам готувати матеріали для роботи з батьками, підтримувати зв’язок із ними, допомогти їм організувати найкращий “садочок” у себе вдома.

         Тобто, дистантна освіта — це той контент, який надається педагогом і закладом дошкільної освіти батькам своїх вихованців.

          Педагогам рекомендовано перелік інструментів спілкування у дистанційному режимі, перелік освітніх джерел, інтернет ресурси для дітей дошкільного віку, їх батьків та вихователів, та онлайн платформи для організації дистанційної взаємодії.

          Роботу з педагогами ЗДО щодо організації дистантної освіти з вихованцями та їх батьками спрямовано: підготовка відео занять та онлайн зустрічей, налагодження зворотнього зв’язку та підведення підсумків.

          І про те, з якими труднощами довелося зіштовхнутися під час віддаленої роботи, організації дистанційного навчання педагогів й дистантної освіти дошкільнят:

            Існує упередження, що дистанційне навчання це сайти і платформизапустити їх — хіба важко? І не замислюються над тим, що це — лише засоби, які складають не більше 20% усієї системи навчання. Решта 80% — освітні технології, методики навчання, підготовка кадрів, система діагностики й оцінювання результатів, забезпечення і супровід процесу тощо.

          Адже ЗДО – це завжди пряма взаємодія з дітьми і невід’ємний контакт. Робота та заняття в онлайн форматі були вперше. Ніхто не знав, як це має працювати, як спрацює по факту. Були великі ризики, що це взагалі спрацює.

Уповільнювала рух відсутність знань у новому напрямку розвитку. Потрібно було навчитися самим, потім навчити педагогів, а потім навчити батьків.

          Під’єднання до мережі інтернет. Виявилось, не всі мають до нього вільний доступ вдома або в місцях перебування на карантині.

          Це, нажаль, дало нам змогу вивести в онлайн  формат невелику частину спільноти наших дошкільнят. Отже, такий формат зустрічей підходить не всім батькам, та і не кожній дитині.

          Хочу наголосити, що для дистанційного навчання дошкільнят необхідні певні умови: технічні вміння і ІКТ-компетентність самих педагогів (уміння користуватися онлайн-платформами, володіння прийомами побудови і проведення онлайн-занять); технічного обладнання (комп’ютера, планшета, смартфона). На жаль, більшість педагогів опановують ці знання і вміння самотужки, та й відповідні девайси мають не всі.

          Взаємодія з батьками у нових умовах.

          Важко було переконативсіх у необхідності таких занять. Категорії батьків і їх реакції дуже різні. В кожного своя думка на рахунок дистанційного навчання та занять у новому форматі саме дошкільнят.

          Проте, після того як система запрацювала і вони можуть побачити в мережах, сайтах ЗДО як це відбувається, ставлення змінюється на відповідальність.

          Дистанційне навчання дошкільнят — це насамперед педагогічна просвіта батьків, без жодного нав’язування, тиску і зобов’язань. Це рекомендації, поради, лайфхаки, певні алгоритми, цікаві ідеї щодо організації активних ігор, ігрових завдань під час виконання побутових дій батьків і дітей, спілкування.

          То чи мають онлайн зустрічі з дошкільниками сенс? Впевнена, мають!

Це можливість побачитися та поспілкуватись з педагогом та іншими дітьми. Не забути пройдений матеріал та здобути нові знання, Використання інформаційних девайсів з користю і насамкінець – дисципліна. Тож, є над чим працювати. Рухаємось далі разом.

 

19.

Заслуговує на увагу впровадження дистанційних форм спілкування з батьками, особливо в дні, коли дитина з тих чи тих причин відсутня в закладі (за допомогою спілкування та викладання матеріалу під час онлайн семінарів, майстер-класів, обговорення і представлення практичних матеріалів на онлайн- платформах GoogleClassroom, ZOOMтощо, розміщення відео заняття, що в онлайн режимі проводить вихователь на сайті ЗДО).

Можливе застосування мобільних додатків Messenger, Viber, Facebookу межах робочого часу.

 

20.

Звертаємо увагу на те, що на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти спостерігається тенденція до більш широкого використання комп’ютерних технологій для виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку. Зазначимо, що у роботі з дітьми, які не досягли 5-річного віку використання ґаджетів/девайсів не рекомендується.

Таким чином, уся освітня робота має здійснюватися виключно з батьками вихованців задля ознайомлення їх зі змістом, формами і методами розвитку їхніх дітей.

Відповідно до розділу ХІІ Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів,що затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за №563/28693, тривалість безперервної роботи перед монітором комп’ютера для дітей 5- річного віку не має перевищувати 10 хв.

Максимальна кратність роботи протягом тижня для дітей 5 і 6 років — 2 рази.

Дні тижня, в які доцільно працювати з комп’ютером:

 • вівторок, четвер — оптимальні дні;
 • понеділок — можливо використовувати ґаджети;
 • п’ятниця — не рекомендовано.

Рекомендований для занять час дня:

 • перша половина — оптимально;
 • друга половина — допустимо.

Місце в 25-хвилинному занятті — середина заняття, між ввідною і заключною частинами.

Обов’язково, перед і після роботи за комп’ютером або іншими ґаджетами, робити спеціальну гімнастику для очей та опорно-рухового апарату, м’язів тулуба, особливо спини, що знаходяться в статичному стані; м’язів кисті працюючої руки.

Музичні руханки!!! (в записі/телефон, планшет, телевізор)

У роботі з дітьми можуть використовуватися: розвивальні комп’ютерні ігри, дидактичні комп’ютерні ігри, ігри-забави, комп’ютерні діагностичні ігри, пізнавальні відеоролики або відео фрагменти створені як самим педагогом, так і вже існуючих в інтернеті.

Розвивальні комп’ютерні ігри спрямовані на формування загальних розумових здібностей, а також пам’яті, мислення, уваги та інших психічних процесів. Дидактичні ігри — це ігри, які безпосередньо обумовлені формуванням дидактичних уявлень, з основами систематизації, класифікації, синтезу, аналізу понять.

Ігри-забави дають можливість дітям розважитись, здійснити пошукові дії та побачити на екрані свій результат у вигляді певного елементу (наприклад, мультфільм «Розповіді Доброї Книги» тощо).

Зауважимо, що їх варто якомога тісніше інтегрувати з іншими традиційними видами діяльності (іграми, роботою над проєктами) з метою недопущення комп’ютерної залежності у дітей.

 

21

На допомогу педагогу (сайти)

 

22.

Керівникам та вихователям-методистам для опрацювання та включення до педагогічних рад, семінарів, практикумів наступні питання:

 

23.

Педагогічним працівникам ЗДО з метою здійснення самоосвіти та професійного зростання рекомендуємо опрацювати наступні питання:

 

24.

Радимо використати такі інтернет ресурси:

 

25.

Для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти рекомендуємо опрацювати наступні науково-методичні джерела:

 

26.

Рекомендації до проведення першого заняття в 2020/2021 н.р.

 

Орієнтовні рекомендації педагогам закладів дошкільної освіти міста Кропивницького щодо організації освітнього процесу

першого дня нового навчального року 2020/2021

 

Останнім часом змінюються підходи у проведенні свята знань та Першого заняття.

Запропоновано чимало цікавих та творчих ідей, все більше закладів освіти та педагогів орієнтуються на креативні підходи у їх проведенні. Незмінним залишаються радісний і водночас хвилюючий настрій дітей, завзятий і дзвінкий сміх, емоційне піднесення всіх, сподівання і найкращі очікування від нового навчального року.

Особлива радість і очікування зустрічі з друзями,  улюбленими вихователями та живого спілкування, оскільки епідемія коронавірусу в минулому навчальному році внесла свої глобальні корективи в організацію життя як педагогів, так і дошкільнят.

Очевидно, що основними трендами цьогорічного проведення Дня знань та Першого заняття в умовах пандемії є:

• обмеження проведення масових заходів, використання альтернативних креативних форм проведення свята знань та початку навчального року;

 • максимальна відповідність обраного формату свята потребам епідемічної безпеки та захисту дітей і педагогів;

• проведення свята на свіжому повітрі, просто неба, на природі;

використання великих приміщень, актової зали, рекреацій;

• використання засобів індивідуального захисту (захисних масок одноразових рукавичок), антисептичних засобів, дотримання правил дистанціювання;

• нова методика та модернізація освітнього контенту Першого заняття за рахунок нових діджитал-рішень;

• дистанційна участь у заході батьків дітей, членів родини, всіх запрошених.

Формат зустрічей і проведення свята/заняття в кожному закладі визначається індивідуально та має відповідати віковій категорії дітей.

Щоб свято/заняття було цікавим та корисним для дітей, а головне – безпечним для здоров’я, педагогам важливо ретельно продумати всі його складові, щоб максимально забезпечити захист дітей та їх безпеку.

Важливо, щоб початок нового навчального 2020-2021 року налаштував дітей наздобуття певних навичок та умінь, дав їм достатню мотивацію та корисні роздуми.

Обираючи ту чи іншу тему, педагоги повинні: орієнтуватись на вік дітей, враховувати актуальність та доречність обраної теми.

Для закладів освіти та педагогів варто адаптувати запропоновані формати та ідеї, використовуючи практику соціального дистанціювання, уникнення скупчення та мінімізувати контактування з іншими особами. У разі необхідності можна використовувати цифрові інтерактивні інструменти.

Вихователь у межах академічної свободи сам обирає тематику Першого заняття та планує його проведення за власним сценарієм.

При проведенні ціннісно орієнтованих занять слід уникати формалізму й заорганізованості, дати можливість дітям висловити думку, поділитися своїм внутрішнім світом.

Можна провести заняття, яке нагадає дітям про важливі цінності, присвятити урок до Року математичної освіти. Також не зайвим буде нагадати дітям про важливість дотримання санітарно-гігієнічних норм у період карантину. 

Для «старших дошкільнят» і їхніх батьків можна організувати «Веселий онлайн квест».

Захід може проходити на території закладу дошкільної освіти чи у його приміщенні (онлайн), наприклад в спортивній чи музичній залі, кімнаті казок, методичному кабінеті, кабінеті директора тощо (в кожному приміщенні на зв’язок виходить педагог через Вайбер, скайп, ZOOM і презентує завдання; можливе використання кюар-кодів для завдань) .

Завдання для квесту повинні бути легкими у виконанні, як для дошкільнят, так і для їхніх батьків, веселими, з гумором.

Завдання можуть бути у вигляді картинки із загадкою-підказкою: з’єднати крапки, зібрати пазл, зафарбувати потрібні елементи, знайти відмінність, або у вигляді віршованих загадок, акровіршах.

Кожна картка вказує на місце, де розташована наступна локація, на якій потрібно виконати якесь завдання і отримати наступну картку. В результаті весь ланцюжок призводить до екскурсії дитячим садком та зустрічі зі всіма працівниками, які вітають дітей.

Завершується квест створенням «Колажу мрій», «Дошки бажань» та першим спільним заняттям для дітей і батьків (онлайн).

 

27.

Навчальний рік промайнув, але залишив по собі яскраві спогади про:

 • зустрічі з цікавими людьми,
 • заходи, в яких отримували важливу для професійного та особистісного розвитку інформацію,
 • можливість співпрацювати без психологічного напруження,
 • велику педагогічну віддачу спеціалістів дошкільних закладів.

А головне - висвітлив глибину розуміння педагогами основної місії дошкілля-збереження унікального часу - часу дітям бути дітьми!

Шановні колежанки, ви розпочинаєте новий навчальний рік. Напружений, незвіданий, але цікавий і відповідальний.

Попри все, вважаю, що головне - любити свою роботу, розуміти міру відповідальності й чесно її виконувати.

І хай наші маленькі співгромадяни цього ще не розуміють, і далекі від наших обговорень, хоча все це робиться для них і заради них, головне - щоб наша розумна, добра, і смію сподіватися, вічна діяльність не переривалася, і на зміну нам приходили ще більш цілеспрямовані й творчі особистості.

Дякую за увагу ! 

Вітаю!

Щасливого, успішного, вдалого і мирного нового навчального року нам усім!