Дитячий садок № 48 "Журавочка". м.Кропивницький

 

Освітні програми, що реалізуються в ДНЗ

Перелік програм , рекомендованих Міністерством освіти і науки України, що використовуються в ДНЗ в 2020-2021 н.р.

 

 

з/п

Назва програми

Автор

Видавництво

Рік видання

1

Базовий компонент дошкільної освіти України (нова редакція) грунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актах стосовно дитинства.

Науковий керівник: А. М. Богуш

МОН України

Державний стандарт дошкільної освіти України

2012 р.

2

 Програма розвитку дітей від двох до семи років «Дитина» (відповідно Базового компонета дошкільної освіти)

Наукові керівники проекту: Огнев'юк, авт колектив Бєлєнька Г.В., БогінічО.Л., Білоскаленко Н.І.

Київський університет імені Бориса Грінченка

2016 р.

3

Освітня програма «Впевнений страт» для дітей старшого дошкільного віку

за загальною науковою редакцією Т. О. Піроженко

Українська академія дитинства

2017 р.

4

 Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації " Безмежний світ гри з LEGO"

Керівник авторського колективу: Рома О. Ю.

Авторський колектив: Близнюк В. Ю., Борук О.П., Гонгало В. Л., Косенко Ю. В., Малевич Г. В., Ткач Н.В., Юськевич Р. П.

лист Державної наукової установи 

"Інститут модернізації зміту освіти" МОНУ від 28.12.2015 №2.1/12-Г-150

2016 р.

5

Програма розвитку дітей раннього віку "Сенсорний розвиток дошкільнят"

М.Л.Кривоніс

О.Л.Дроботій

"Ранок" 2015р.

 

       

 

 

 

Схвалено                                                          Затверджено

рішенням педагогічної ради                        Директор дошкільного навчального 

дошкільного навчального закладу              закладу (ясла - садок) №48

( ясла – садок) № 48 « Журавочка»             « Журавочка» Кропивницької

Кропивницької  міської ради                       міської ради Кіровоградської

Кіровоградської області                               області

протокол №1 від 31.08. 2020 р.                    ________________ К.А. Почка

                                                                        « ______» __________ 2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

дошкільного навчального  закладу

( ясла- садок) №48 « Журавочка»

Кропивницької міської ради

Кіровоградської області

 

на 2020 - 2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький - 2020

 

 

Зміст

Передумова (загальні положення)

 

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності)

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу

Розділ ІV. Система внутрішнього забезпечення якості освіти

 Додатки: 

{C}·        План роботи дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

№ 48«Журавочка»  Кропивницької міської ради Кіровоградської області

на 2020 – 2021н.р. (додаток № 1)

{C}·        Орієнтований розклад занять дошкільного навчального закладу (ясел - садка) №  на 2020 – 2021н.р. (додаток 2)

{C}·        Орієнтовний режим дня для дітей 2-7-ми років (додаток 3)

 

Передумова (загальні положення)

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи. Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020- 2025рр. (Указ Президента України від 18.05.2019р. № 286/2019) , Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки: «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» ( від 16.03.2012 №1/9 - 198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» ( від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» ( від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» ( від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» ( від 19.04.2018 №1/9 - 249), «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 30.07.2020 № 1/9-411), «Про переліки навчальної літератури, 2 2 рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 22.07.2020 № 1/9-394), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» (від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти» (від 25.06.2020 № 1/9- 348), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

№ 48«Журавочка»  Кропивницької міської ради Кіровоградської області спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. Освітня програма ДНЗ № 228 окреслює підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. Освітня програма діяльності ДНЗ № 48 зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя та створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.

Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі. Завдання освітньої програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини дошкільного віку , що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, 3 3 життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу. Враховуючи аналіз діяльності педагогічного колективу та результатів освітнього процесу і методичної роботи, який здійснювався колективом ДНЗ № 48 впродовж 2019 – 2020 навчального року, досягнення і перспективи розвитку ДНЗ, педагогічний колектив в 2020 – 2021 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань.

Пріоритетні завдання на 2020/2021 навчальний рік

1.Продовжувати формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя  дітей дошкільного віку . (2 рік)

2.  «Первинний фінансово-економічний досвід – необхідна умова й результат соціалізації та виховання дітей дошкільного віку» (1 рік)

3. Інтеграція LEGO - технологій в освітній процес дошкільної освіти. ( 1 рік)

 

Завдання на  літньо - оздоровчий період 2021 року

 

 Мета: оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ДНЗ і батьків вихованців

 Завдання:

              

  • Охопити системним оздоровленням дітей дошкільного закладу шляхом використання різноманітних засобів та форм загартування.
  • Продовжувати здійснювати мовленнєвий розвиток дітей засобами ігрової діяльності дітей.
  • Продовжувати організовувати самостійну художню діяльність дітей як засіб розвитку творчих здібностей.
  • Формувати сенсорно — пізнавальну компетентність дітей засобами LEGO конструктора.
  •  Підготувати дошкільний навчальний заклад до нового навчального року.

 

           Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 127 днів:

 літні – 92 календарних дні з 1 червня по 31 серпня;

 осінні – 7 календарних днів з 26 жовтня по 01 листопада;

зимові – 21 календарний день з 21 грудня по 10 січня;

 весняні – 7 календарних днів з 29 березня по 04 квітня.

        У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність. У ДНЗ № 48 встановлено 5-денний робочий тиждень. Заклад працює з 07.00 до 19.00.

          Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення методичної теми: «Здійснення педагогічного пошуку на якісне виконання освітніх завдань – реалізуючи компетентісно-орієнтований підхід до освітнього процесу». Термін реалізації освітньої програми ДНЗ № 48 передбачено на період 2020 – 2021н.р. У дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 48

 « Журавочка» Кропивницької міської ради Кіровоградської області функціонує 11 груп: Назви груп відповідно до вікової періодизації:

3 групи раннього віку (від одного до трьох років);

2 групи молодшого дошкільного віку (від трьох до чотирьох років);

2 групи середнього дошкільного віку (від чотирьох до п’яти років);

 4 групи старшого дошкільного віку (від п’яти до шести (семи) років).

       Заклад реалізує такі форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня.

Розділ І.

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти (набуття компетентностей)

  Освітній процес у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №48

 « Журавочка» Кропивницької міської ради Кіровоградської області на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

        Згідно з рішенням педагогічної ради ДНЗ № 48 «Журавочка» (протокол № 1 від 31.08.2020 року) освітній процес у закладі здійснюється за наступними програмами:

 - Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (3-є видання, доопрацьоване та доповнене, Київ-2016), рекомендовано Міністерством освіти і науки України,

-  Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року.

 

         Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

        У 2020 – 2021 навчальному році в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 48 «Журавочка» Кропивницької міської ради Кіровоградської  області будується загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Розподіл навчального навантаження на дитину на тиждень

 Інваріантна складова

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами

ранньог о віку (від 1 до 2 років)

перша молодша (від 2 до 3 років)

друга молодш а (від 3 до 4 років)

середня (від 4 до 5 років)

старша (від 5 до 6 (7) років)

Ознайомлення із соціумом

1

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність

3

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

2

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

9

10

11

12

15

Максимальна кількість занять на тиждень

9

10

14

16

20

Максимально допустиме навчаль-не навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1,3

1,4

3,5

5,3

8,3

 

Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

 

Розділ ІІ.

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх вивчення

 Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 48 «Журавочка» Кропивницької міської ради Кіровоградької області визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». У дошкільному навчальному закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з  інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

         Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної дає змогу забезпечити належний рівень соціальноособистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

         Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у плануванні педагогів закладу.

           Зміст освітнього процесу в закладі у 2020-2021 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

 

Освітня лінія

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

Передбачає:

 - формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

 - виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

Передбачає:

- формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої  зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства

Дитина в природному довкіллі

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

 

 

 

Дитина в світі культури

Передбачає:

формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Гра дитини

Передбачає:

 розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень

Дитина в сенсорнопізнавальному просторі

Передбачає:

сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словеснологічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Мовлення дитини

Передбачає:

 засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпе-чує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з ін.- шими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

 

 

 Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, вихователі забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених у освітніх програмах для дітей груп раннього віку – програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 23.05.2017 року № 1/11-4988); для груп дошкільного віку комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки» (Наук. кер. проф. Крутій К. Л. (лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 06.11.2015 № 1/11-16160).

          З метою підвищення якості освітнього процесу у 2020 – 2021 навчальному році в закладі будуть використовуватися інноваційні педагогічні технології, а саме:

- Система М. Монтессорі;

- Система музичного виховання К.Орфа;

- Технологія ефективного засвоєння інформації «Мнемотехніка»; - Розвиваючі ігри Нікітіна;

- Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання. Л.Шульга;

 - Методика використання схем-моделей у лексично - граматичній роботі К.Крутій;

 - Розвивальні ігри В. Воскобовича;

- Технологія розвитку логічного мислення (Блоки Дьєнеша, палички Кюізенера);

- Технологія «Лепбук»;

- Програма розвитку дитини від 2 до 6 років  « Безмежний світ гри LEGO».

 

Розділ ІІІ.

Форми організації освітнього процесу

 Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 48 «Журавочка» Кропивницької міської ради  Кіровоградської області визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації. З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2020 – 2021 навчальному році педагогами закладу будуть реалізовуватися різні форми освітнього процесу. За формами організації проводяться такі типи занять: · фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи); · групові (10-12 дошкільнят); · індивідуально-групові (4-6 дошкільнят); · індивідуальні (1-4 дошкільнят). У залежності від основних завдань освітніх програмах для дітей груп раннього віку програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 23.05.2017 року № 1/11-4988); для груп дошкільного віку програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (3-є видання, доопрацьоване та доповнене, Київ-2016), рекомендовано Міністерством освіти і науки України та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року.

          Пріоритетного (гуманітарного) напряму у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 - заняття із засвоєння дітьми нових знань;

- заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;

 - контрольні заняття;

- комплексні.

           Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності:

 - ігровій, провідній для дітей дошкільного віку;

 - руховій;

- природничій;

- предметній;

- образотворчій, музичній, театральній, літературній;

- сенсорно-пізнавальній і математичній;

- мовленнєвій;

- соціокультурній (та інших)

 і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію.

           При організації роботи ДНЗ № 48 «Журавочка» всі працівники керуються планом роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік, який розглядається на педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується керівником закладу. Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи 2 види планів: перспективний та календарний. Кожна група планує роботу з дітьми враховуючи їх вікові особливості та завдання вищезазначених програм. Безперервна безпосередньо освітня діяльність у групах планується як у I так і в II половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. У закладі дошкільної освіти планування та організація життєдіяльності, у тому числі освітній процес, здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу. Тип заняття обирає та уточнює вихователь самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

        Навчальне навантаження: тривалість проведення занять – спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.

Тривалість одного заняття:

у групах раннього віку - не більше 15 хвилин;

у молодшій групі – 20 хвилин;;

у середній групі –  20 хвилин;

у старшій групі – 25 - 30 хвилин;

з дітьми 7-го року життя – 30 – 35 хвилин.

        Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що  потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки.

        Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.     Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Такі заняття поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури. Реалізації освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах).

            Щоденно проводиться одне інтегроване для закріплення набутих дітьми знань і вмінь у різних видах їх діяльності протягом дня. При цьому забезпечено нормативні вимоги до тривалості статичного навантаження у положенні сидячи на одному занятті, а саме: для дітей молодших груп – 15 хвилин, середніх – 20 хвилин, старших – 25 -  30 хвилин.

            Заняття з фізичної культури й музичного виховання інтеграції не підлягають. Виконання домашніх завдань від дітей педагогами закладу дошкільної освіти не вимагається.

            Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості.

            Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин; від 3 до 5 років – 20-25 хвилин; від 5 до 6 років – 25-30 хвилин; від 6 – 7 років – 30 – 35 хвилин.             

        Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.  Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої діяльності передбачається самостійна діяльність дітей:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);

 • спостереження;

 • пошуково-дослідницька діяльність;

• самостійна художня діяльність тощо.

         Індивідуальну роботу з дітьми вихователі здійснюють окремо, яка фіксується щоденно у плані освітньої роботи педагогів.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;

• гімнастики пробудження;

 • занять фізичною культурою;

 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

• загартування;

• фізкультурних хвилинок під час занять;

• фізкультурних пауз між заняттями;

• фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід); • оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.     Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку.

         Музичні керівники планують роботу за перспективно-календарним планом, в якому містяться дата, вид заняття, види музичної діяльності на занятті, етапи вивчення музичного репертуару. Кожна вікова група має власний план музичного розвитку дітей. Плани складаються музичним керівником на місяць вперед.

          Інструктор з фізкультури планує роботу за декількома планами:

- перспективним, в якому зазначено всі основні рухи, якими повинні оволодіти діти за рік з визначеними термінами їх вивчення, розвитку та вдосконалення; - перспективним, в якому зазначено всі рухливі ігри, які будуть використовуватися протягом року для конкретної групи із зазначенням термінами використання;

( Ці плани складаються інструктором з фізкультури на рік.)

- календарним, в якому міститься конспект заняття у формі таблиці, що визначає послідовність фізичної діяльності на занятті з визначеними термінами роботи над конкретним рухом, грою тощо. Ці плани складаються інструктором з фізичної культури на місяць вперед.

          Форма написання планів затверджено педагогічною радою від 31.08.2020 № 1

          Музичні керівники та інструктор з фізкультури складають перспективні плани свят та розваг на рік, які розглядається на педагогічній раді як додаток до річного плану та схвалюється до використання.

           Перспективні плани роботи з дітьми, перспективно-календарний план музичного розвитку та календарний план фізичного розвитку погоджується вихователем-методистом кожного місяця.

          Вищезазначені форми організації освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі № 48 «Журавочка» реалізуються в рамках:

 • плану роботи закладу на 2020 – 2021 н.р.;

• орієнтований розклад занять (додаток № 1);

• орієнтовного режим дня для дітей 2-7-ми років (додаток 2)

    За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

• ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;

• дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;

• рухливі та спортивні ігри;

• процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;

• екскурсії, цільові прогулянки;

• продуктивні види діяльності;

• ігри з водою, піском;

• конструкторські та творчі ігри;

• пошуково-дослідницька діяльність;

• організація трудової діяльності;

• літературні розваги, конкурси малюнків;

• змагання, різноманітні конкурси, естафети.

           Протягом 2020-2021н.р. в закладі діє перспективний план роботи з батьками, для батьків вихованців всіх вікових груп. План розглядається на педагогічній раді як додаток до річного плану та схвалюється до використання. Планом визначено форми роботи з батьками згідно з планом роботи ДНЗ «Журавочка» на 2020-2021 навчальний рік. Відповідно до загального плану роботи з батьками вихователі складають план роботи з батьками для кожної вікової групи на місяць та затверджуються директором дошкільного навчального закладу.

         Щомісяця у перспективному плані роботи з дітьми вихователі зазначають форми роботи з батьками на вказаний місяць відповідно до складаного плану на рік у відповідній графі. Таким чином плануючи роботу з батьками вихователі здійснюють її систематично та у повному обсязі.

          З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї у дошкільному навчальному закладі № 48 «Журавочка» організовано роботу Консультпунктів.

Основні форми діяльності Консультпунктів:

 - організація лекторіїв, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;

- організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу дошкільної освіти. Консультпункт здійснює консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, за такими рубриками:

• Емоційне благополуччя дитини.

• Поради психолога «Ваша дитина і її особливості».

 • Фізкультурно-оздоровча робота вдома.

            Для батьків діти яких не відвідують ЗДО розглядаються наступні питання:

- соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

- вікових, психофізіологічних особливості дітей;

- психологічної готовності до навчання у школі; - профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

 - організації ігрової діяльності;

 - організації харчування дітей вдома;

- створення умов для за загартування і оздоровлення;

 - соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

             Робота з батьками або особами, які їх замінюють і дітьми (віком від 2 до 6 років) в Консультпункті проводиться відповідно до річного плану 1 раз на квартал.

            Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультпункту: вихователів, практичного психолога, сестри медичної старшої та педагогів-спеціалістів.

            З метою надання методичної і консультативної допомоги сім'ям, діти яких з різних причин не мають можливості щоденно відвідувати заклад дошкільної освіти, формування соціальної компетентності, поступової інтеграції їх у суспільство, забезпечення кожній дитині права на доступність і безоплатність дошкільної освіти в закладі організовано день відкритих дверей для батьків діти, яких не відвідують дошкільний заклад.

 

Розділ ІV

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

           Відповідно частини 3 ст. Закону України «Про освіту» у дошкільний навчальному закладі (ясла-садок) № 48 «Журавочка» Кропивницької міської ради Кіровоградської області сформовано систему внутрішнього забезпечення якості освіти, яку схвалено педагогічною радою закладу (протокол № 1 від 31.08.2020 року).

          У рамках зазначеної системи у 2020 – 2021 навчальному році будуть здійснені заходи щодо визначення стану забезпечення якості освітнього процесу (моніторинг якості освіти).

        Мета моніторингу – виявлення ступеня відповідності результатів діяльності дошкільного навчального закладу стандартам і вимогам дошкільної освіти.

Завдання моніторингу:

- безперервно спостерігати за динамікою розвитку дошкільного навчального закладу, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;

- здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у дошкільному навчальному закладі;

- підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

- залучати батьківську громадськість в процес поліпшення якості освіти дошкільного навчального закладу.

        Моніторинг передбачає збір, системний облік, обробку та аналіз інформації про організацію та результати освітнього процесу для ефективного розв’язання завдань управління якістю освіти в ДНЗ.

        Метою організації моніторингу є якісна оцінка та корекція освітньої діяльності, умов середовища для попередження можливих несприятливих впливів на розвиток дітей дошкільного віку.

        Завдання моніторингу:

- збирання, обробка та аналіз інформації різних аспектів освітнього процесу; - вживання заходів щодо посилення позитивних і одночасно послаблення негативних факторів, що впливають на освітній процес;

 - оцінювання результатів вжитих заходів відповідно до стандартів дошкільної освіти.

         Напрями моніторингу:

- реалізація освітніх програм;

- рівень фізичного і психічного розвитку вихованців;

- стан здоров’я вихованців;

- адаптація новоприбулих дітей до умов ДНЗ;

- готовність дітей груп старшого дошкільного віку до навчання в школі;

 - емоційне благополуччя вихованців у ДНЗ;

- рівень професійної компетентності педагогів;

- розвиток інноваційних процесів та їх вплив на підвищення якості роботи ДНЗ;

- предметно-розвивальне середовище;

- матеріально-технічне і програмно-методичне забезпечення освітнього процесу;

- визначення рівня задоволення потреб батьків стосовно якості наданих послуг.

      Моніторинг здійснюється на основі вимог Базового компонента дошкільної освіти України, чинної освітньої програми і річного плану ЗДО. З метою виявлення динаміки, тенденцій і закономірностей та прогнозування подальшого розвитку дитини дошкільного віку у ДНЗ № 48 організовується та проводиться педагогічна діагностика, яка проводиться:

Заходи

Мета

Термін виконання

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Педагогічна діагностика (обстеження) особливості розвитку дітей

 

 

 

 

 

Проведення підсумкових занять, індивідуальних бесід з дошкільниками

Вивчення рівня розвитку дітей за освітніми лініями у групах

Вересень, травень

Відстеження результатів освітньої роботи для дітей низького рівня розвитку

січень (у разі необхідності)

Виявлення рівня реалізації завдань програми

ІІ половина квітня

Визначення рівня шкільної зрілості в старшій групі

Визначення рівня розвитку дітей, їх обізнаності, визначення проміжних результатів.

1 раз на квартал

3.

Аналіз планів освітньої роботи з дітьми

Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти

щотижнево

4.

Анкетування, тестування педагогів, батьків

Отримання різноманітного емпіричного матеріалу про необхідні аспекти діяльності педагогів, батьків

За потребою, протягом року

5.

Педагогічна діагностика професійної діяльності педагогів

Визначення рівня професійної компетентності педагогів

Вересень, квітень

6.

Моніторинг стану здоров'я дітей

Визначення груп здоров'я за підсумками поглибленого медичного огляду

Вересень, квітень

7.

Моніторинг стану захворюваності дітей та відвідування ДНЗ

Визначення індексу здоров'я дошкільників

1 раз на місяць, 1 раз на квартал

8.

Моніторинг фізичного розвитку дітей

Виявлення ефективності розвитку фізичних якостей дітей

Вересень, квітень

9.

Педагогічний аналіз діяльності ДНЗ за навчальний рік

Виявлення недоліків та прогнозування вирішення проблем

травень, серпень

 

         Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітей компетентностей будуть визначатись шляхом проведення моніторингових досліджень.

 

Номер групи

Форма дослідження

Інструментарій

Ранній дошкільний вік групи № 1, № 2, №3  (діти 2 - 3 року життя)

Педагогічна діагностика: моніторинг

- дидактичні ігри та вправи;

 - розвивальні ігри ;

- вивчення листків здоровя кожної дитини;

- анкетування (опитування) батьків;

- аналіз мовлення батьків і рідних дитини;

 - міні-заняття з окремими дітьми;

 - спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані)

Молодший дошкільний вік групи № 6, № 8 (діти 4 року життя)

Педагогічна діагностика: моніторинг

- дидактичні ігри та вправи;

- розвивальні ігри ;

- вивчення листків здоровя кожної дитини;

- анкетування (опитування) батьків;

- аналіз мовлення батьків і рідних дитини;

 - міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані);

Середній дошкільний вік групи № 4, № 10 (діти 5 року життя)

Педагогічна діагностика, моніторинг:

- контрольні та підсумкові заняття;

- міні-заняття з окремими дітьми;

 - спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані);

- бесіда з дітьми (як допоміжний метод);

- вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);

 - контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних розділів програми (нульові зрізи - у вересні, контрольні зрізи - у грудні-січні, підсумкові зрізи - у квітні-травні);

 

Старший дошкільний вік групи № 5,№7,

 № 9, № 12 (діти 6 - 7 року життя)

Педагогічна діагностика, моніторинг:

- контрольні та підсумкові заняття;

 - міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані);

- бесіда з дітьми (як допоміжний метод);

- вивчення продуктів праці дошкільнят 2 (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);

 - контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних розділів програми (нульові зрізи - у вересні, контрольні зрізи - у грудні-січні, підсумкові зрізи - у квітні-травні);

         Моніторинг досягнень дітей у всіх вікових групах згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, показники досягнень дітей, діагностичний інструментарій, методику обстеження, характеристику рівнів засвоєння програмових вимог розроблено відповідно до методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» (за загальною редакцією Т. В. Киричук, О. М. Кулик, Н. М. Шаповал. - Вид. 2-ге, без змін. - Мандрівець 2017).

         З дітьми, які не діагностувалися у визначені терміни за причиною від

сутності, моніторинг проводиться у сприятливий для них час. Результати діагностики розподіляються за шкалою та відображаються у спеціальних протоколах.

          Дослідження психологічної готовності дітей до школи проводяться за відповідними методиками: тест шкільної зрілості Керна-Йирасека, тест слухової пам’яті «10 слів» (Лурія), «Розстав значки» (П’єрона-Рузера), «Розстав крапки», «Небилиці», «Четвертий зайвий», «Пиши кружечками», «Які предмети сховалися в малюнках», «Графічний диктант» тощо.

          У кінці навчального року, на підставі аналітичних довідок за підсумками моніторингу, визначається ефективність проведеної роботи, окреслюються проблеми, визначаються шляхи їх розв’язання та пріоритетні завдання ДНЗ для реалізації у новому навчальному році.