Дитячий садок № 48 "Журавочка". м.Кропивницький

 

Колективний договір

Колективний договір

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

1. Колективний договір на 2020__ – 2025__ роки між адміністрацією ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №48 «Журавочка» в особі Директора Почки Каріни Аліївни, що діє на підставі Статуту (Положення), яка представляє інтереси власника і має відповідні повноваження та первинною організацією Профспілки працівників освіти і науки України в особі голови профспілкового комітету Родіонової Олени Едуардівни – повноважним представником найманих працівників  сторони укладений відповідно до законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про освіту», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, Генеральної, Галузевої та регіональних угод.

•                    На підставі Договору, який є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин в галузі освіти і науки та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників та власника (уповноваженого ним органу), що і є предметом цього Договору.

•                    Колективний договір визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи ДНЗ№48  закладу освіти, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення  їх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.

•                    Положення колективного договору діють безпосередньо та поширюються на всіх працівників закладу (в тому числі на тих, які  прийняті на роботу з випробувальним терміном, на працівників профспілкових органів, що працюють на виборних та штатних посадах у профспілкових організаціях, які входять до галузевої профспілки, а також осіб, що навчаються), які перебувають у сфері дії сторін колективного договору, і є обов’язковими для виконання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом та не можуть бути нижчими від домовленостей Генеральної, Галузевої та регіональних угод (ст.18 КЗпП України, ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

        1.5. У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.

У разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

1.6. Колективний договір може бути розірваний або змінений тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства Генеральної, Галузевої та регіональних угод, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії Договору – тільки після переговорів Сторін у такому порядку:

- одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо внесення зміни до Угоди;

 - у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;

 - після досягнення згоди  Сторін щодо внесення змін оформляється відповідний протокол.

1.7. Адміністрація закладу у п’ятиденний термін з дня підписання Договору (змін) подає його на повідомну реєстрацію та не пізніше 7 днів з дня реєстрації забезпечує доведення змісту Договору до працівників закладу. Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором роботодавцем.

1.8. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників освіти про стан виконання норм, положень і зобов’язань Договору. Періодичність оприлюднення відповідної інформації - не рідше одного разу на півріччя.

 

•           ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір укладено на 2020_ – 2025__ роки, який набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нового або перегляду цього.

2.2. Жодна із сторін, що уклали Угоду, не може впродовж встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

           2.3. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у  30 - денний строк з дня їх отримання іншою стороною.

•                     Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за  3 місяці  до закінчення строку дії колективного договору (але не раніше як за 3 місяці до закінчення строку дії колективного договору).

3.СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

3.1 Адміністрація  зобов’язується:

3.1.1. Забезпечити ефективну діяльність закладу, виходячи з фактичних обсягів фінансування та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи навчального закладу, поліпшення становища працівників.            

•                    Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

3.1.3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання тощо.

•                    Надаватиме профкому первинної профспілкової організації інформацію, що стосується трудових і соціально – економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності  закладу. Зазначена інформація має бути надана не пізніше десятиденного терміну.

•                    Не рідше одного разу на рік розглядати питання про стан дотримання чинного трудового законодавства в закладі.

     

3.2. Профком зобов’язується :

3.2.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладі.

          3.2.3. Утримуватись від організації акцій протесту, в т.ч. страйків з питань, включених до колективного договору за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.

     

 3.3. Сторони домовились:

3.3.1. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладу.

         3.3.2. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення – вживати заходи, спрямовані на їх вирішення відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 

4.РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ  ТА  ТРУДОВИХ  ВІДНОСИНИ.

РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

 

4.1. Адміністрація зобов’язується:

4.1.1. Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників закладу.

4.1.2. Здійснювати запровадження, заміну, перегляд норм праці за погодженням з профспілковим комітетом. Погодження оформляється протоколом профспілкового комітету або зборів.

4.1.3. Повідомляти працівників про введення нових і заміну чинних норм праці не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження (ст. 32 КЗпП України ).           

4.1.4. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо гарантій і компенсацій працівникам закладу освіти, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки та перекваліфікації (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду,  добових витрат, стипендії).

           4.1.5. Залучати працівників до роботи в надурочний час  як виняток,  у випадках, передбачених законодавством, лише за згодою профкому  з оплатою  згідно чинного законодавства (ст.62, 106 КЗпП України). 

4.1.6. Погоджувати з профкомом час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву.

4.1.7. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги та компенсації відповідно до чинного законодавства та даного колективного договору.

           4.1.8. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується  їх вивільнення на підставі п.1 ст.40 КЗпП України.

          4.1.9. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками переважного права на укладення трудового договору у разі повторного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації(ст.42-1 КЗпП України).

         4.1.10. Залучати до викладацької роботи: керівних працівників даного закладу освіти, працівників інших установ, організацій, які мають педагогічну освіту, на умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

         4.1.11. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам закладів освіти і науки, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу,  виконувати її в межах основного робочого часу.

         4.1.12. Обмежити укладання строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності їх випробовування. Не допускати переукладення безстрокового  трудового договору на строковий з підстав досягнення пенсійного віку з ініціативи власника.

          4.1.13. Не застосовувати контрактну форму трудового договору  для тих працівників, які працюють на умовах безстрокового договору, крім випадків, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умови наявності фінансової бази для мотивації роботи за контрактом. Спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Забезпечувати додаткові порівняно з чинним законодавством пільги, гарантії та компенсації для працівників, з якими укладено контракт.

          4.1.14. Затверджувати посадові інструкції працівників закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

           4.1.15. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.                          

          4.1.16. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням  із профспілковим комітетом або профорганізатором (зборами). Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити наприкінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно.  Погодження оформлюється протоколом.

•                                    Не обмежувати обсяг навчального навантаження, визначеною нормою,  дотримуючись чинного законодавства. При наданні навчального навантаження понад норму годин (ставки) враховувати результативність роботи працівника.

•                                    Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

•                                    Передавати уроки мистецтва, музики та співів, фізкультури в початкових класах спеціалістам лише за згодою вчителя початкових класів.

•                                    Включати представника  профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.

•                                    Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

•                                    Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством (ст.43 КЗпП України).

•                                    У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір  (в тому числі строковий), якщо в закладах не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань, з виплатою відповідної вихідної допомоги ( ст.7  Закону України  «Про охорону праці»).

•                                    Здійснювати звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року .

•                                    Надавати працівникам закладу щорічні оплачувані відпустки відповідної тривалості, які не можуть бути менш ніж 24 календарних дні, згідно з чинним законодавством.

•                                    Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим  комітетом не пізніше 20 січня поточного року і доводити до відома працівників.

•                                    Визначати черговість надання відпусток згідно з графіками, що враховують інтереси всіх працівників закладу. Письмово повідомляти працівників про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

•                                    Виплачувати заробітну плату працівникам за час відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку (ст. 21 Закону України «Про відпустки»).

•                            На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж передбачено графіком, період у випадках порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки та несвоєчасної виплати

заробітної плати за період відпустки (ст.10, 21 Закону України  «Про відпустки»).

•                                    У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період (п.4  Постанови КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346).  Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст.11 Закону України «Про відпустки». 

•                                    Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346). 

•                                    Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч. тим, хто перебував у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості.

Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі перебування матерів лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надавати щорічно додаткові оплачувані відпустки тривалістю 10 календарних днів без 

 • урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП України, частина перша ст. 19 Закону України«Про відпустки»).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість  не може  перевищувати 17 календарних днів  (ст. 19 Закону України  «Про відпустки»).

 • Не допускати відмови працівників від надання щорічних відпусток та заміни їх матеріальною компенсацією.
 • Встановлювати та надавати додаткові оплачувані відпустки працівникам:
 • із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів, згідно Додатку № _3_;
 • за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, залежно від результатів атестації робочих місць, згідно Додатку № _3_;
 • за особливий характер праці, згідно Додатку № 3__;
 • Надавати інші види відпусток у разі:
 • особистого шлюбу або шлюбу дітей   - ___3___днів;
 • народження дитини - ____2__днів;
 •  смерті близьких родичів - __3____днів;
 • для догляду за хворим членом сім’ї- ___3___днів;
 •  батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи - __1__днів;
 • ветеранам, донорам - ___2___днів;
 • голові профспілкового комітету - ___3___днів.
 • Голові соціального страхування - 3___днів
 • Відпустки без збереження заробітної  плати надавати виключно з ініціативи працівників.

       

 • Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст.12 Закону України  «Про відпустки»).
 • Надавати  жінкам за їх бажанням у зв’язку з вагітністю щорічну оплачувану відпустку у зручний для них час перед відпусткою у зв’язку з вагітністю і пологами або  після неї (с.10 Закону України «Про відпустки»).
 • Протягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.

   

  4.2. Профком зобов’язується :

4.2.1. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.

4.2.2. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілом навчального навантаження.

4.2.3. Активно і в повній мірі реалізовувати права, надані йому відповідно до чинного законодавства.

4.2.4. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі їх виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.

           4.2.5. Захищати права членів профспілки в сфері трудових відносин. Сприяти збереженню та розвитку навчального закладу.

          4.2.6. Не допускати притягнення працівників до виконання функцій, які не зазначені в посадових обов’язках, без згоди працівника.

            4.2.7. Контролювати порядок звільнення з роботи працівників, які підлягають звільненню у зв’язку зі скороченням штатів чи з інших причин за ініціативою керівника закладу освіти.

            4.2.8. За бажанням працівника, представляти його інтереси при розгляді індивідуальних трудових спорів.

            4.2.9. Здійснювати контроль за дотриманням чинного трудового законодавства.

            4.2.10. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.

            4.2.11. Організувати вивчення та обговорення в трудовому колективі законопроектів, які стосуються трудових прав працівників сфери освіти; вносити пропозиції щодо поліпшення умов праці  до керівних профспілкових органів, органів місцевого самоврядування.

      

  4.3. Сторони колективного договору домовились про наступне:

         4.3.1. Встановити в закладі  п’ятидений (шестиденний) робочий тиждень з двома (одним)  вихідним(и) днем(днями) (субота ,неділя);

4.3.2.  Затверджувати кошториси доходів та видатків, штатний розклад за погодженням з профкомом закладу освіти.

            4.3.3. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковим комітетом та згідно чинного законодавства.

    4.3.4. Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків та занять  погоджувати з профспілковим комітетом. При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний режим роботи:

- для жінок, що мають двох і більше дітей віком до  16 років,   дітей-інвалідів;

        - для працівників, що поєднують роботу з навчанням.

Забезпечити контроль  за своєчасним складанням графіка відпусток та його виконанням;

 • У разі запровадження чергування в закладі завчасно узгоджувати з  профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри компенсації. Погодження оформляється протоколом профспілкового комітету.
 • Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) та святкові дні лише у виняткових випадках, згідно чинного законодавства, за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом, крім робіт, передбачених планом виховної роботи закладу освіти, до виконання яких залучені педагогічні працівники закладу освіти.
 • Надавати відпустки без збереження заробітної плати лише за наявності особистої згоди і заяви працівника і відповідно до чинного законодавства.

 

                                       5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   ЗАЙНЯТОСТІ

 

     5.1.  Адміністрація зобов’язується:

5.1.1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання закладу, скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомом – не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.

5.1.2. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень  трудових прав працівників, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором.

5.1.3. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових   ресурсів в закладі.

5.1.4. При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 3%  загальної чисельності працюючих протягом року) розробити та реалізувати узгоджену з профкомом та трудовим колективом програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників , яких передбачається вивільнити.

5.1.5. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення класів, груп (підгруп), робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року.

5.1.6.  При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п.1   ст.40  КЗпП України:

 • розірвання трудового договору, проводити лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник;
 • повідомляти не пізніше ніж за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації  виробництва  і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням закладу, скороченням чисельності або штату працівників;
 • вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення тощо.

5.1.7. При зміні власника закладу, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату.

5.1.8. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з  підстав досягнення пенсійного віку та інших підстав з ініціативи власника (ст. 23 Кодексу законів про працю України).

  5.1.9. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним  працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії :

 • при звільненні педагогічних працівників, вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження;
 • залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

 

5.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

           5.2.1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.

5.2.2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда  (ст.184  КЗпП України).

 

 

  5.3. Сторони зобов’язуються:

5.3.1. Вжити заходів для:

 • недопущення запровадження режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який призведе до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати)(Для дошкільних закладів);
 • створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії;
 • встановлення (відновлення) вихователям груп загального типу дошкільного навчального закладу педагогічного навантаження 30 годин на ставку(Для дошкільних закладів).

 

 

5.4. Сторони домовились:

           5.4.1.  При скорочені чисельності штату  працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством (ст.42 КЗпП України),  надається також:

 • особам передпенсійного віку;
 • зі стажем роботи у даному закладі більше 10 років;
 • одиноким матерям, які мають дітей до 16-річного віку;
 • жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 16 років.

 

                         6. Нормування і оплата праці

 

       6.1. Адміністрація зобов’язується:

          6.1.1. Відповідно до чинного законодавства здійснювати оплату праці. Встановлювати та здійснювати доплати та надбавки, преміювання, надання матеріальної допомоги та виплати компенсації працівникам закладу.

6.1.2. Забезпечити в закладі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, премій, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат.

6.1.3. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в закладі освіти. 

6.1.4. Здійснювати перегляд і введення нових умов оплати праці з обов’язковим погодженням з профкомом.

      6.1.5. Здійснювати заходи щодо безумовного забезпечення виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць у терміни 15 та 30 числа місяця, але не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

      6.1.6. Здійснювати виплату заробітної плати за першу половину місяця (аванс) в розмірі не меншим за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки посадового окладу працівника.

            6.1.7. У разі, коли день виплати авансу чи заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, їх виплату здійснювати напередодні. Сприяти усуненню причин порушення  термінів виплати заробітної плати.

        

    6.1.8. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників  про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст. 110 Кодексу законів про працю України, ст. 30 Закону України «Про оплату праці»).

6.1.9. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

6.1.10. Здійснювати виплати заробітної плати за період відпустки  не пізніше, ніж за 3 дні  до початку відпустки. У випадку затримки виплати відпускних відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період.

6.1.11. Впроваджувати в закладі мінімальні посадові оклади, ставки заробітної плати у розмірах не нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

6.1.12. Не допускати заборгованості заробітної плати. При затримці виплати заробітної плати нараховану до виплати суму індексувати відповідно до Положення про порядок компенсації працівникам частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати  (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1427);

6.1.13. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку працівникам, які за графіками роботи  працюють у цей час, у розмірі 40 % посадового окладу ставки заробітної плати.

6.1.14. Здійснювати згідно з чинним законодавством компенсації втрат частини заробітної плати, пов’язаної із порушенням термінів її виплати, у випадках несвоєчасних розрахунків із заробітної плати з працівниками.

6.1.15. Гарантувати оплату праці за роботу в надурочний час в порядку ст. 106 КЗпП України, а у святкові, неробочі та вихідні дні у подвійному розмірі або надання іншого дня відпочинку.

6.1.16. Забезпечити оплату праці працівникам дошкільних навчальних закладів за роботу понад встановлену норму з причини невиходу на роботу змінника або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи, відповідно до ст. 106 КЗпП України як за надурочну роботу в подвійному розмірі.

6.1.17. Передбачити в кошторисі видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам закладу, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати

6.1.18. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в колективному договорі умови оплати праці, крім змін в законодавстві.

            При заміщенні  тимчасово відсутніх педагогів,  яке тривало понад 2 місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати  працівників освіти ).

6.1.19.Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття  не проводяться  з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи), з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків.

           6.1.20.Педагогічним працівникам, у яких  з  незалежних  від  них  причин  протягом  навчального  року навантаження зменшується порівняно з  навантаженням,  встановленим їм при тарифікації, до кінця навчального року виплачувати:

 • у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку,  - заробітну плату за фактичну кількість годин;
 • у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку – заробітну плату за ставку, коли цих педагогічних працівників немає можливості довантажити навчальною роботою в даній місцевості за умови виконання іншої організаційно – педагогічної роботи;
 • у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було нижче норми на ставку, - заробітну плату, встановлену при тарифікації за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи. (п.76 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

             6.1.21. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці   педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно - господарського та навчально - допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул (п.71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

6.1.22. За час  простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя

чи здоров’я працівника, або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток (ст.7 Закону України «Про охорону праці»).

6.1.23. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст.10 Закону України «Про охорону праці»).

            6.1.24. Здійснювати  доплати до 50% посадового окладу (тарифної
ставки):

 • за виконання  обов’язків тимчасово відсутніх працівників
 • за суміщення професій(посад),
 • за розширення зони обслуговування, або збільшення обсягу виконаних робіт.

           6.1.25. Виплачувати надбавки, працівникам у розмірі 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

 • за високі досягнення у праці;
 • за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);
 • за складність, напруженість у роботі.

           6.1.26. Виплачувати вихідну допомогу  при припиненні трудового договору з наступних підстав:

 • у разі відмови працівника від переведення в іншу  місцевість разом з навчальним закладом, відмови від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці (пункт 6 ст.36 КЗпП України) – у розмірі   середнього місячного заробітку (ст.44 КЗпП України);
 • змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, або перепрофілювання закладу, скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 ст.40 КЗпП України)- у розмірі   середнього місячного заробітку (ст.44 КЗпП України);
 • виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи (пункт 2 ст.40 КЗпП України) - у розмірі   середнього місячного заробітку (ст.44 КЗпП України);
 • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (пункт 6  ст.40  КЗпП України) - у розмірі   середнього місячного заробітку (ст.44 КЗпП України);
 • у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 ст.36 КЗпП України) – у розмірі середнього заробітку;
 • внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору з цих питань (статті 38 і 39 КЗпП України) – у розмірі  тримісячного середнього заробітку (ст.44 КЗпП України);

              6.1.27. Здійснювати преміювання працівників закладу згідно Положення про преміювання  (Додаток № _1__),  погодженим з профспілковим комітетом.  

6.1.28. Здійснювати преміювання педагогічних працівників закладу згідно Положення про преміювання  (Додаток № _2__),  погодженим з профспілковим комітетом.  

 

 

6.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

            6.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням в закладі законодавства про оплату праці.

             6.2.2. Вживати заходів для своєчасної виплати в межах ліміту заробітної плати в т.ч. за період відпусток у закладі та сприяти усуненню причин затримки їх виплати.

  6.2.3. Сприяти в наданні працівникам закладу необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.

•                     Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці  ст.45, 141, 147-1 КЗпП України, ст.36 Закону України «Про оплату праці», ст.18 Закону України  «Про колективні договори».

•              Представляти інтереси працівника при розгляді  трудового спору, в тому числі щодо оплати праці  в комісії по трудових спорах (ст.226 КЗпП України).

•                     Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст.19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст.40  Цивільного процесуального кодексу України).

 

•              Проводити роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників закладу до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань з організацій, установ галузі.

•                     Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці рай(міськ)ком та обком профспілки, Державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

               6.2.9. Здійснювати контроль за оплатою праці за роботу в надурочний час, у святкові та вихідні дні згідно з чинним законодавством.

              6.3.0. Оплата праці працівників, які працюють на посаді сторожа дошкільного навчального закладу  належить  від того, чи встановлений працівникові місячний посадовий оклад або годинна тарифна ставка, яий обліковий період встановлений таким працівникам, як складений графік змінності  та згідно таких законодавчих норм. (ст..106 КЗпП, п.10 Методрекомендацій №138,ст..50 і 51 КЗпП, п.3 Методрекомендації №138, лист Мінсоцполітики від 21.02.2017р.№242/0/102-17/282, лист Мінсоцполітики від 17.02.2012р.№51/13/116-12, лист Мінпраці від 18.05.2007р.№380/13/84-07, лист Мінсоцполітики від 18.08.2017р.№1537/0/102-17, лист Мінсоцполітики від 05.07.2012р.№229/13/116-12, від 17.02.2012р.№51/13/116-12, ст..53, 54 , 71, 72, 73 . 107 , 106 , ч.4ст.106 КЗпП, лист Мінпраці від 29.12.2009р.№853/13/84-09,  лист Мінсоцполітики від 05.07.2012р.№229/13/116-12, п.11 Методрекомендації №138, лист Мінсоцполітики від 21.02.2017р.№242/0/102-17/282// «ОП», 2017,№11, с.11 )

 

     6.3. Сторони зобов’язуються в межах своєї компетенції:

    6.3.1. Розподіляти фонд матеріального заохочення.

    6.3.2. Забезпечувати здійснення виплати грошової винагороди та преміювання працівників закладу. 

    6.3.3. Забезпечити виплату надбавки за вислугу років, інших видів доплат і надбавок згідно з чинним законодавством.

   6.3.4. Контролювати дотримання вимог чинного законодавства про оплату праці.

   6.3.5. При звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти в першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження.

 

 

 

7. Охорона праці та здоров’я

 

     7.1. Адміністрація зобов’язується:

•                     Забезпечити в закладі освіти функціонування системи управління охороною праці згідно з вимогами ст. 13 Закону України «Про охорону праці». Забезпечити  організацію та проведення навчання й перевірки знань з охорони праці працівників закладу, у т.ч. новопризначених, відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці».

•                  Забезпечити в закладі суворе дотриманням вимог Законів України «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Здійснювати аналіз і розгляд питання стану охорони праці та травматизму.

•                     Забезпечити своєчасну  розробку і виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці (Додаток №   ), в межах фінансування. 

•                     Проводити аналіз виробничого травматизму і профзахворювань. Розробити конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювань на виробництві.

•                     Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції (в межах фінансування).

•                     У разі отримання інвалідності внаслідок виробничої травми працівником закладу, організовувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування відповідно до рекомендацій МСЕК, встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень  і пільгові умови праці відповідно до чинного законодавства.

•                                                                                 Забезпечити проведення безкоштовних медоглядів для працівників закладу відповідно до статті 17  Закону України «Про охорону праці», Постанови КМУ від 23.05.2001 р. № 559 .

•                                                                                 Забезпечити в закладі проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до Постанови КМУ від 01.08. 1992 р. № 442 .

•                                                                                 Сприяти забезпеченню умивальні і душової миючими засобами або організувати їх видачу працівникам особисто (додаток №  ).

•                                                                                 Сприяти своєчасній видачі працюючим відповідно до норм спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту. У випадку дострокового їх зносу не з вини працівника замінювати за рахунок закладу (додаток № ), за наявності відповідного фінансування.

•                                                                                 Забезпечити проведення атестації робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до чинного законодавства та розробити за її результатами заходи щодо покращення умов трудової діяльності:

•         здійснювати доплати працівникам закладів освіти і науки за роботу в шкідливих і важких умовах праці згідно з додатком №   3____,

•         надавати додаткові відпустки за роботу з шкідливими і важкими умовами праці згідно з додатком № ___3___;  

•         надавати додаткові відпустки за особливий характер роботи згідно з додатком №_3_.

•                                                                                 Передбачити в кошторисі закладу кошти на оплату лікарняних листів за перші 5 днів згідно з Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

•                                                                                 Вивчати та поширювати передовий досвід роботи закладів, установ освіти з питань охорони праці.

•                                                                           Розглядати скарги і пропозиції працівників  закладу з питань порушення законодавства України, вимог галузевої та регіональних угод з питань безпеки життєдіяльності та вживати заходи щодо усунення виявлених порушень.

•                                                                           З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:

•                                 не допускати жінок на важкі роботи та роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці відповідно до переліку важких робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, до яких забороняється залучення жінок (наказ Міністерства охорони здоров’я від 29.12.1993 р. № 256).

•                                 не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично допустимі норми відповідно до граничних норм піднімання і переміщення важких предметів жінками (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993р. № 241).

•                     Щорічно виконувати всі заплановані заходи по підготовці до роботи в зимовий період в межах фінансування і вимагати від відділу освіти, органів місцевого самоврядування забезпечення виконання цих заходів.

•                     Придбати для кабінетів, куточків з охорони праці технічні засоби навчання, засоби агітації і пропаганди, плакати, пам’ятки тощо, в межах фінансування.

•                     Забезпечити належне утримання санітарно - побутових приміщень, їх переобладнання, в межах фінансування.  

•                     Включати до складу комісії по соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності представників профспілки.

•                     Включати представника профспілки до складу  комісії по розслідуванню нещасних випадків на виробництві та профзахворювань.

           7.1.21.Передбачати в кошторисі витрати на охорону праці в закладах освіти в розмірі не менше 0,2%  від фонду оплати праці (ст. 19 Закону України  «Про охорону праці») .

                        

      7.2. Профком зобов’язується:

Постійно здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно - побутових умов, 

 • забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального і колективного захисту. (ст.41 Закону України «Про охорону праці»). На своєму засідання визначити представників профспілки для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства з питань охорони праці.
 •  У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від роботодавця негайного припинення роботи закладу освіти для усунення такої загрози.
 • Брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних  захворювань в закладі освіти та надавати висновки про них, вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь.
 • Розглядати на засіданні профспілкового комітету заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також контролювати їх виконання.
 • Систематично перевіряти виконання господарськими керівниками пропозицій профспілкового комітету та представників профспілкової організації з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації.
 • Регулярно виносити на розгляд зборів трудового колективу, засідань профкому питання стану і умов охорони праці.
 • Забезпечити участь представника профспілки у розслідуванні смертельних нещасних випадків на виробництві, аналізі причин травматизму, розробці профілактичних заходів у закладі.  
 • Брати участь в роботі комісії з перевірки  знань з охорони праці. 
 • Здійснювати  громадський  контроль за виконанням вимог   Закону України «Про охорону праці» в закладах освіти області з метою надання практичної допомоги профспілковим комітетам з питань організації роботи щодо досягнення нормативних показників,  за організацією харчування, охорони здоров'я, охорони праці в закладах освіти області.
 • . Розглядати скарги і пропозиції членів профспілки з питань охорони праці, захищати їх інтереси у взаємовідносинах з роботодавцями, державними і господарськими органами, органами місцевого самоврядування: представляти в прокуратурі та суді інтереси працівників, зокрема і тих, що потерпіли на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань.
 •  Брати участь в роботі комісії з соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Сприяти посиленню впливу представника профспілки на вирішення питань у комісіях на користь членів профспілки.
 • Сприяти вирішенню питань щодо фінансування оздоровлення дітей працівників закладу, в т. ч. в рахунок коштів, виділених первинній профспілковій організації згідно ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
 • Брати участь в організації самодіяльних форм оздоровлення працівників освіти та членів їх сімей.
 • Контролювати  своєчасність і повноту відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, а також виплат одноразової допомоги відповідно до Закону України «Про охорону праці».  
 • Надавати кваліфіковані правові консультації з основ законодавства, з охорони праці.

 

7.3. Сторони угоди домовились:

     7.3.1. Роботу з охорони праці проводити відповідно до вимог законодавства України з охорони праці та наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563.

     7.3.2. Брати участь у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі охорони праці відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.04.2004 року.

Передбачити в кошторисах форми заохочення на преміювання переможців конкурсу з охорони праці (за І, II, III місця). 

7.3.3. Створити постійно діючу комісію наказом керівника закладу освіти  для перевірки знань працівників з питань охорони праці (типове положення про навчання з питань охорони праці від 17.02.1999 року ДНАОП 0.00-4-12-99), включивши до її складу представників профспілкового комітету.

 

 

8. Соціальні гарантії, пільги, компенсації

 

8.1. Адміністрація зобов’язується:

8.1.1. Здійснювати контроль за безумовним забезпеченням всіх працівників на яких поширюється дія даного Договору гарантій, передбачених чинним законодавством.

8.1.2. Надавати відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту»:

 • педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі одного посадового окладу згідно положення;
 • допомогу на оздоровлення при наданні щорічних відпусток у розмірі одного посадового окладу;
 • педагогічним  працівникам надбавок за вислугу років.

8.1.3. Забезпечити надання всім категоріям працівників в межах визначених Законом України про Державний бюджет на відповідний рік, матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується), виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 року.

 8.1.4. Забезпечити:

 • оплату простою не з вини працівника в розмірі не менше тарифної ставки (посадового окладу);
 • оплату праці вчителів, вихователів груп продовженого дня, вихователів дошкільних навчальних закладів  та викладачів у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з  незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

8.1.5. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за рахунок власних коштів відповідно до  п.5 ст.57 Закону України «Про освіту».

8.1.6. Надавати при виході  на пенсію допомогу у  розмірі не менше посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів.

8.1.7. Вживати заходів щодо соціального захисту ветеранів праці.

   8.1.8. Відраховувати профспілковому комітету не менше 0,3 % фонду оплати праці на фізкультурну та оздоровчу роботу, роботу з дітьми відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

            8.1.9. Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у  першочерговому порядку та наданні їм службового житла (ст.55 Закону України  «Про освіту»).

           8.1.10. Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (ст.55 Закону України «Про освіту», постанова Кабінету Міністрів України  № 825 від 17.05.1999р.).

          8.1.11. Сприяти забезпеченню всіх працівників закладу гарячим харчуванням за місцем роботи.

          8.1.12. Створити в закладі кімнату психологічного розвантаження.

          8.1.13. Сприяти вирішенню питань щодо регулярного безоплатного підвезення

у сільській місцевості до місця роботи і додому педагогічних працівників, згідно ст. 14 Закону України  «Про освіту»(для закладів освіти, що знаходяться у сільській місцевості)

          8.1.14. Сприяти працівникам закладу  у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.

  

  

 8.2.  Профком зобов’язується:

 • Здійснювати громадський контроль :
 • за своєчасною виплатою заробітної плати в тому числі при наданні відпуски;
 •  за виплатою коштів на оздоровлення, премій  працівникам закладу;
 • за своєчасним проведення індексації грошових доходів працівників відповідно до чинного законодавства.
 • Розробляти Положення про надання щорічної грошової винагороди та преміювання працівників закладу та вносити зміни до існуючих Положень.
 •  Сприяти:
 • у забезпеченні житлом, отриманні пільгових кредитів на будівництво та придбання житла, забезпеченні гарячим  харчуванням;
 • працівникам закладу у призначені їм пенсій за віком та за вислугою років;
 • безумовному забезпеченню педагогічних та інших  працівників закладу освіти гарантій, передбачених чинним законодавством;
 • наданню працівникам закладу освіти додаткових пільг з оплати за утримання їх дітей у  дитячих дошкільних закладах за рахунок коштів відповідного бюджету;
 • виділенню коштів для реалізації програм оздоровлення дітей працівників закладу освіти на літній період;
 • виплаті працівникам при виході на пенсію одноразової допомоги в розмірі посадового окладу.
 • Сприяти членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок під садівницькі товариства, городи, житлове будівництво.
 • Організувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що перебувають на обліку в профспілковій організації.
 • Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно-курортного лікування та відпочинку членів профспілки та їх сімей. Путівки для лікування виділяти перш за все тим, хто часто і тривалий час хворіє, хронічно хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявності відповідних документів.
 • Організувати проведення «днів здоров’я», виїздів на природу, організувати роботу «групи здоров’я».
 • Організувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, 8 Березня, Новому року тощо.
 • Проводити День вшанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на свята ветеранів праці та пенсіонерів.

 

8.3. Сторони Угоди домовились:

 8.3.1. Вживати заходів для забезпечення дотримання чинного законодавства:

 • у сфері трудових відносин;
 • при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти;
 • при наданні гарантій і компенсацій молодим спеціалістам у разі переїзду їх у іншу місцевість у зв’язку з направленням на роботу у порядку розподілу після закінчення навчального закладу, аспірантури.

8.3.2. Сприяти вирішенню питань щодо надання пільгових путівок на лікування освітянам, які цього потребують, перед регіональними відділеннями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

8.3.3. Вживати спільні заходи для належного впровадження  недержавного пенсійного забезпечення та обов’язкового професійного страхування працівників освіти.

8.3.4. Приймати участь у галузевих спартакіадах серед працівників освіти та студентів.

8.3.5. Приймати участь у місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності.

8.3.6. Удосконалювати практику проведення:

 • огляду на кращу організацію оздоровлення дітей освітян у літній період;
 • Всеукраїнських галузевих оглядів самодіяльних творчих і художніх колективів.

8.3.7. Сприяти виділенню коштів для реалізації програм оздоровлення дітей працівників освіти в літній період.

 

9.Гарантії діяльності профспілкової організації

 

9.1. Адміністрація зобов’язується:

9.1.1. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників (додаток № _9_ ).

9.1.2. Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнане приміщення,  оргтехніку ( в тому числі користування Internet – для взаємного обміну інформацією з керівними органами Профспілки працівників освіти і науки України), приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст.249 КЗпП України).

9.1.3. Відраховувати кошти профспілковому комітету на фізкультурну  та оздоровчу роботу в розмірі  0,3% фонду оплати праці.

9.1.4. Згідно з заявами членів профспілки та за рішенням виборного профспілкового органу проводити безготівкову оплату членських внесків та перераховувати їх після виплати зарплати.

9.1.5. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також надавати додаткові оплачувані відпустки тривалістю до 6 календарних днів на час профспілкового навчання, відповідно до ст. 15-1 Закону України «Про відпустки».

9.1.6. Не застосовувати до працівників обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними  профорганами.

9.1.7. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкових органів без згоди відповідного профоргану та протягом року зі звільнення з виборної профспілкової посади (Закон України  «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

9.1.8.Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб закладу (їдальня, мед. кабінет) для здійснення профкомом наданих профспілкам прав громадського контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

9.1.9. Виплачувати щорічну винагороду у розмірі одного посадового окладу за сумлінне виконання обов’язків голові профспілкового комітету та надавати оплачувану відпустку тривалістю три дні.

 

10. Контроль за виконанням колективного Договору

 

Сторони зобов’язуються:

10.1.Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, та встановити термін їх виконання.

10.2.Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.

 • Двічі на рік (наприклад, червень-липень, січень - лютий)  спільно аналізувати стан (хід) виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника закладу та голови профкому про реалізацію взятих зобов’язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу.
 • У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань аналізувати

причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

 • Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору притягати

до відповідальності згідно з чинним законодавством.

          10.6. Адміністрація зобов’язується сприяти у роздрукуванні, забезпеченні реєстрації та розмноженні тексту колективного договору до     _____   ________20__ р.

                                       

                                                                                                                               

Директор

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          К.А. Почка

 

Голова ППО

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          О.Е. Родіонова                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Додаток 1

до колективного договору

на 2020-2025 р.р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників дошкільного навчального   закладу (ясла –садок) №48 «Журавочка» відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати

 

1. Це Положення поширюється на всіх працівників дошкільного навчального закладу.

2. Премії видаються за:

2.1.  Сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків за умови досягнення ними успіхів у роботі.

2.2. Низький рівень захворюваності дітей.

2.3. Відсутність скарг від батьків.

2.4. Відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни.

2.5. Зразковий санітарний стан в групі.

2.6. Відсутність приписів СЕС.

2.7. Організацію харчування дітей у відповідності до вимог.

2.8. Дотримання питного режиму.

2.9. Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.

2.10. Комунікабельність в спілкуванні в колективі.

2.11. Взаємоповагу та взаємозаміну в колективі.

2.12. Охайність в роботі та зовнішньому вигляді.

2.13. Внесок у справу виховання дітей.

3. При визначенні  розміру премії враховуються сумарно всі види діяльності та досягнення працівника.

4.           Премія працівникам видається на підставі наказу керівника навчального

закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

Керівнику закладу - на підставі наказу начальника управління освіти.

5.           Премії надаються також працівникам, які звільнені по переводу де іншої установи, у зв"язку із скороченням чисельності або штату (за п.6 ст.3( КЗпП України), в зв'язку з виходом на пенсію.

6.           Преміювання працівників технічного та обслуговуючого персоналу здійснюється за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, особистий внесок до результатів роботи, в межах коштів на оплату праці (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.02 р. № 1298).

7.           Працівники, на яких накладено адміністративне чи дисциплінарне стягнення, позбавляються премії у повному розмірі протягом строку дії дисциплінарного стягнення (ст. 151 КЗпП України).

8.           Працівників, які не забезпечили своєчасного і якісного виконання покладених на них завдань, допустили суттєві помилки та упущення в роботі, порушення трудової дисципліни, може бути позбавлено премії частково.

9.           Премію працівники одержують у тому ж порядку, як і заробітну плату.

 

Директор

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          К.А. Почка

 

 

 

Голова ППО

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          О.Е. Родіонова                                                                           

 

                                                                                                                                             Додаток 2

                                       до колективного договору

                                        на 2020-2025 р.р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання педагогічних працівників дошкільного навчального   закладу (ясла –садок) №48 «Журавочка» за сумлінну працю і зразкове   виконання службових обов’язків

 

1. Щорічно грошову винагороду педагогічним працівникам, за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків, надати відповідно ст. 57 Закону України «Про освіту».

2. Щорічно грошову винагороду здійснювати в межах загальних коштів, передбачених кошторисом дошкільного навчального закладу на оплату праці.

 3. Педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу, крім сумісників, щорічна грошова винагорода видається за :

 • Сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • Досягнення успіхів у вихованні  та навчанні дітей, участь в  республіканських, обласних, міських конкурсах;
 • Уміле використання учбово-матеріальної  бази, технічних засобів навчання, оформлення кабінетів, групових кімнат, виготовлення наочності;
 • Проведення відкритих занять для обласних, міських семінарів-практикумів, наявність досвіду роботи з проблемних питань, розробка методичних посібників;
 • Керівництво метод об’єднаннями, семінарами-практикумами, участь у медико-педагогічної комісії;
 • Участь в суспільно-громадському житті дошкільного навчального закладу;
 • Відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни.

4. Розмір щорічної винагороди не може перевищувати одного посадового окладу(ставки заробітної плати з урахуванням підвищень ).

5. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається на підставі наказу завідувача дошкільного навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, а завідувачу - за наказом вищестоящої організації.

6.  Грошовій винагороді підлягають також працівники, які звільнені, але працювали попередній навчальний рік.

7. Грошова винагорода не надається протягом строку дисциплінарного стягнення.

 

Директор

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          К.А. Почка

 

 

 

Голова ППО

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          О.Е. Родіонова                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Додаток 3

до колективного договору

на 2020-2025р.р.

 

СПИСОК

професій і посад  із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в  яких дає право на щорічну додаткову відпустку

 

1. Кухар, що постійно працює біля плити……………………   3 дні

2. Шеф-кухар --------------------------------------- ----------------------3 дні

3. Машиніст з прання та ремонту спецодягу (білизни) -----------3 дні

4. Сестра  медична старша -------------------------------------------  - 7 днів

5. Сестра медична старша (0.5 ставки сестри

 медичної старшої   + 0,5 ставки медичної

сестри з дієтичного харчування) -------------------------------------- -7 днів

 

                             

Відповідно до переліку місць, професій і посад ДНЗ№48 «Журавочка», працівникам яких за результатами  атестації робочих місць підтверджено право на щорічну додаткову відпустку за роботу в шкідливих та важких умовах праці.(Додаток №1 та №2 від 06.08.2018р.)

 

Директор

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          К.А. Почка

 

 

 

Голова ППО

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          О.Е. Родіонова                                                                              

 

 

 

                                                                         Додаток 4

до колективного договору

на 2020-2025р.р.

 

 

 

ПЕРЕЛІК

Професій і посад, яким безкоштовно видається спецодяг, спецвзуття та інші види індивідуального захисту

п/п

Найменування професії

і посади

Найменування

спецодягу, спецвзуття

Строк експлуатації,

користування

1

2

 

3

4

5

 

6

Кухар

Машиніст по пранню білизни

Сестра мед. старша

Завгосп-комірник

Двірник

 

Робітник по обслуговуванню будівлі

Косинка, фартух

Фартух, калоші, рукавиці

Халат

Халат, фартух

Халат, рукавиці,

Фартух

Чоботи гумові,

рукавиці

1р.

1р.

 

3р.

3р.

7 м

1р.

1р.

2м.

 

 

                                                                        

Директор

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          К.А. Почка

 

 

 

Голова ППО

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          О.Е. Родіонова                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5

до колективного договору

на 2020-2025 р.р.

 

ПЕРЕЛІК

посад працівників з ненормованим робочим днем

системи Міністерства освіти і науки України, яким може

надаватись додаткова відпустка до 7 календарних днів

 

1. Зав. господарством, комірники ( за відсутністю зав. складом)…………………………………………………………….     . 7 днів

2. Сестра медична старша……………………………    7 днів

3. Помічники вихователя………………………………  7 днів

4. Кухар…………………………………………….         7 днів

Стаття 8. Закону Украйни « Про відпустки»: Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалість(ст.8 діє з 1 січня 1998 року згідно з Постановою Верховної Ради № 505/96-ВР від 15.11.96р.)

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:

працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до семи календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективною угодою.

Конкретна тривалість щорічної відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним договором чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

 

 

 

Директор

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          К.А. Почка

 

 

 

Голова ППО

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          О.Е. Родіонова                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 6

до колективного договору

на 2020-2025 р.р.

 

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників, робота яких

пов'язана із забрудненням і яким безкоштовно

видається пральний порошок, бланідас, хлорамін, хлорантоїн та миючи засоби

з/п

 

Посада

 

Вид

 

Кількість

 

Примітка

1

Вихователь

Сода

200г\день

 

2

Помічник вихователя

Сода

700г\день

 

Бланідас

20г\день

 

Бланідас софт

20г\день

 

Хлорамін

20г\день

 

Хлорантоїн

20г\день

 

3

Підсобний працівник

Сода

1кг\день

 

Бланідас

20г\день

 

Бланідас софт

20г\день

 

Хлорамін

20г\день

 

Хлорантоїн

20г\день

 

4

Машиніст з прання білизни

Пральний порошок

9 пач.\місяць

 

Хлорантоїн

20г\день

 

 

Директор

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          К.А. Почка

 

 

 

Голова ППО

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          О.Е. Родіонова                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7

до колективного договору

на 2020-2025р.р.

 

ПЕРЕЛІК

робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюються доплати в розмірі до 12 %

 

1.1. Прання, сушіння і прасування білизни та спецодягу.

1.2. Робота біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських і паро-масляних печей та інших апаратів для смаження і випікання.

1.3. Роботи, пов'язані з миттям посуду, тари і технологічного обладнання вручну із застосуванням дезактину та  інших хімічних речовин.

1.4. Роботи з використанням хімічних реактивів, а також з їх збереженням /складуванням/.

1.6. Всі види робіт, виконувані у навчально-виховних установах при переведенні їх на особливий санітарно епідеологічний режим роботи.

1.7. Прибирання туалетів і санвузлів.

1.8.Робота за комп’ютером.

 

Види робіт з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати до 24 %

 

Доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Переліком, і нараховуються за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці, яка здійснюється відповідно до діючого законодавства про охорону праці.

При наступній раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати зменшуються або відміняються повністю.

 

На    роботах        з важкими і шкідливими умовами праці доплати

встановлюються до 12 відсотків посадового окладу (ставки), а на роботах з особливо важкими особливо шкідливими умовами праці - до 24 відсотків посадового окладу (ставки).

Атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і організаціях здійснюється атестаційною комісією, яка створюється наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом з числа найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці установи і організації.

Атестаційну комісію очолює керівник або його заступник. Для роботи членами атестаційної комісії можуть залучатися спеціалісти інших служб і організацій.

На підставі висновків атестаційної комісії керівник установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі умови праці і розміри доплат за видами робіт.

Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати встановлюються наказом по установі, організації.

 • Дані доплати встановлюються за результатами атестації робочих місць.

 

ПЕРЕЛІК

робочих місць, професій і посад ДНЗ (ясла-садок) «Журавочка»,
працівникам яких пропонується підтвердити право на доплати до
тарифних ставок або посадових окладів за роботу
у шкідливих та важких виробничих умовах відповідно до атестації робочих місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№

п/п

Найменування професії, посади

Фактична зайнятість протягом робочого дня, %

Визначений

розмір

доплат*,

%

Класифікація умов праці

1

2

3

4

5

1

Шеф-кухар

82,3

8

Шкідливі і важкі

2

Кухар

82,3

8

Шкідливі і важкі

    3

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

79,2

4

Шкідливі і важкі

 

 

Директор

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          К.А. Почка

 

 

Голова ППО

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          О.Е. Родіонова                                                                              

 

 

 

 

                                                                        Додаток №8

до колективного договору

на 2020-2025 р.р.

 

ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ОПЛАЧУВАНИХ ВІДПУСТОК

ПРАЦІВНИКАМ,ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустку»,жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину - інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері(в тому числі й у разі перебування матері в лікувальному закладі),а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів, без урахування святкових і неробочих днів(ст. 73 Кодексу Законів про працю України).

 

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.(19 Закону України  «Про відпустки»).

 

 

 

 

Директор

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          К.А. Почка

 

 

 

Голова ППО

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          О.Е. Родіонова                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 9

до колективного договору

на 2020-2025 р.р.

ПЕРЕЛІК

питань соціально-економічного і трудового характеру, що погоджуються керівником закладу освіти з комітетом профспілки

 

№ з/п

                Питання і документи

               Підстава

1

                                       2

                    3

1.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

ст. 142  КЗпП України

2.

Попередній та остаточний розподіл навчального навантаження

 п. 63  Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

3.

Гарантії для працівників закладу, обраних до

Профспілкових органів

Ст. 252 КЗпП України

4.

Графіки робочого дня і змінності техперсоналу.

п. 21  Типових правил ВТР

5.

Залучення працівників у виняткових випадках до роботи у святкові, вихідні дні та до надурочних робіт.

ст. 71 КЗпП України

6.

Графіки відпусток

ст.79  КЗпП  України

7.

Заходи з охорони праці та техніки безпеки

ст. 161  КЗпП  України

8.

Склад атестаційної комісії

п. 6.1. Типового Положення про атестацію педпрацівників України.

9.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

ст.40,41, 43 КЗпП  України              

10

Притягнення до дисциплінарної  відповідальності  членів профкому

 

ст. 252  КЗпП  України

11

Заходи з охорони праці та техніки безпеки.

 

ст. 161  КЗпП  України

12

Правила з техніки безпеки у групах, майданчиках, в музичних  залах і т.д.

 

Типові правила з техніки безпеки

13

Тарифікаційні списки

п. 4, додатки 1,2,3  Інструкції про порядок обчислення з/плати працівників освіти.

14

Доплати за суміщення професій/посад/, розширення зони обслуговування чи  збільшення обсягів виконуваних робіт.

п.52, там же

 

Постанова КМУ № 1298

15

Положення про преміювання, розміри матеріальної допомоги та премій працівникам та керівникам установ.

п.53, там же

Постанова КМУ № 1298

           

 

 

Директор

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          К.А. Почка

 

 

 

Голова ППО

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          О.Е. Родіонова                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 10

до колективного договору

на 2020-2025 р.р.

 

СПІЛЬНА КОМІСІЯ

адміністрація та профспілковий комітет дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№48 «Журавочка»

                                 З боку адміністрації:

 

1.

Почка

Каріна Аліївна

- директор ДНЗ №48 (ясла-садок) «Журавочка»

2.

Караваєва

Тамара Анатоліївна

        Несмашна

Надія Андріївна

- методист

 

- методист

3.

Піроженко

Наталя Іванівна

- завгосп

З боку профспілкового комітету:

 

1.

Родіонова

Олена Едуардівна

 

- голова профспілкового комітету

2.

Замура

Яна Миколаївна

-  голова ревізкомісії профспілкового комітету,вихователь

3.

Переверзя

Юлія Миколаївна

- голова комісії соціального захисту профспілкового комітету,вихователь

 

 

 

Директор

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          К.А. Почка

 

 

Голова ППО

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          О.Е. Родіонова                                                                              

 

 

 

 

                                                                   

                                                                    

 

                                                                         Додаток № 11

до колективного договору

на 2020-2025 р.р.

 

Перелік

Професій і посад, які підлягають медичному огляду.

Термін, порядок його проведення

 

№п/п

Посада, професія

працівника

Порядок  проведення

Термін проведення та його                         спеціалізація                               

 

 

Педпрацівники, медичні працівники, помічники вихователів ті інший тех.персонал             

 

В період роботи   за окремим графіком профмедбюро, затвердженим адміністрацією закладу.

  При проведенні попереднього            медогляду та надалі 2 рази на рік:   Дерматовенеролог;

Дослідження крові на RV;                                                Мазки.

При проведенні попереднього медогляду: терапевт, лор, стоматолог, дослідження на черевний тиф, мазок з горла та носа на стафілокок.

1раз на рік:

  Флюрограма, дослідження на кишкову інфекцію, гельменіти.                                                                 

 

2

Працівники харчоблоку

 

Див.п.1 та 2 рази на рік стоматолога та отоларинголога

 

 

Директор

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          К.А. Почка

 

 

Голова ППО

ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка"                          О.Е. Родіонова